POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY ELEKTROFORMA

 

1) Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów firmy ELEKTROFORMA.

2) Administratorem danych osobowych zbieranych przez firmę ELEKTROFORMA jest Adam Domański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTROFORMA Adam Domański z siedzibą w Łodzi, przy ul Przełajowej 9/36, NIP 7272603012, REGON 362037110; adres email info@elektroforma.pl – zwanego dalej Administratorem.

3) Zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.

4) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych (takich jak imię, nazwisko, adres, nazwy firmy i numer NIP) skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Dane osobowe Klientów przechowujemy tak długo, jak długo to niezbędne do realizowania powyższych celów lub do momentu gdy Klient zażąda zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie nie ma wpływu na przechowywanie przez nas danych w celu realizacji obowiązków księgowych i podatkowych przez czas ich trwania oraz ze względu na bezpieczeństwo prawne do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5) Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, z usług których korzysta Administrator, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży. Mogą to być:

a) operatorzy pocztowi, kurierzy, brokerzy kurierscy

b) operatorzy płatności elektronicznych, banki

c) firmy świadczące usługi hostingu oraz dostawcy systemów informatycznych

d) dostawcy usług księgowych oraz prawnych

f) dostawcom systemów ankiet opiniujących

 

6) Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora:

a) uzyskania dostępu do swoich danych

b) sprostowania swoich danych

c) ograniczenia przetwarzania swoich danych

d) usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

e) przeniesienia swoich danych

 

7) Osoba której dane dotyczą ma prawo:

a) do cofnięcia w dowolnym momencie każdej zgody udzielonej Administratorowi

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego (organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych)

c) do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania.

 

W celu realizacji uprawnień o których mowa w punktach 6 i 7, należy przesłać do Administratora stosowaną wiadomość na adres email podany w punkcie nr 2.

 

 

Data modyfikacji: 25.05.2018 r.ELEKTROFORMA

ul. Przełajowa 9/36

94-045 Łódź

NIP: 727 260 30 12Tel. +48 609 369 194

Fast-Graphic logo Script logo